logo

Podeli

U izdanju Službenog glasnika Republike Srpske i Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u decembru 2014. izašle su iz štampe dvije nove knjige prof. dr Milana Blagojevića. Radi se o „Praktikumu za upravni spor – sa upravnosudskom praksom“ te o monografiji pod naslovom „Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj“.

Praktikum je napisan na 647 strana i sastoji se od dva dijela. Prvi dio obuhvata obrasce tužbi, rješenja, zapisnika i presuda za gotovo sve, pa i one veoma rijetke slučajeve upravnosudskog djelovanja, koji su sistematizovani prema važećem Zakonu o upravnim sporovima Republike Srpske. Drugi dio Praktikuma sadrži bogatu i raznovrsnu upravnosudsku praksu iz upravnog postupka i upravnog spora, sistematizovanu u 31 upravnu cjelinu, prema upravnim oblastima kojima pripadaju sudske odluke. Sadržaj i sistematika Praktikuma biće od velike koristi u svakodnevnoj praksi, i to ne samo upravnosudskoj nego i u praksi mnogobrojnih upravnih organa, kao i različitih stranaka u upravnom i upravnosudskom postupku. Knjiga će biti od koristi i pri izvođenju nastave i pripremanju ispita iz predmeta Upravno pravo na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj i BiH na kojima se izučava ovaj nastavni predmet.

Knjiga „Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj“ je autentična i originalna pravna monografija koja je spoj autorovih teorijskih promišljanja i upravnosudske prakse najnovijeg datuma, vezanih za ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj. Ona predstavlja jedinstven primjer monografije ovakve vrste u Republici Srpskoj, BiH, ali i u zemljama iz našeg okruženja. Knjiga ima više od 200 strana i napisana je lijepim i razgovijetnim jezikom i stilom, sistematično projektovana i pravno novelirana ne samo relevantnim pravnim tumačenjima vezanim za ovu problematiku već i naučno utemeljenim sudovima autora.