Podeli

X SAVJETOVANJE IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
JAHORINA, 21. -24. OKTOBRA 2015. GODINE

Broj: USRS - 219/15
Datum; 16.06.2015.godine

Poštovani,

Pozivamo Vas da kao uvaženi naučni radnik odnosno stručnjak iz oblasti građanskog prava pripremite referat iz vaše naučne/stručne oblasti za X Savjetovanje sudija iz Bosne i Hercegovine iz građanske oblasti „Jahorina 2015“ na temu „Aktuelna pitanja građanskog prava, teorija –praksa“ koje će se održati u hotelu „Bistrica“ na Jahorini od 21.-24. oktobra 2015. godine.

 

Savjetovanje obuhvata tri oblasti:

-Građansko pravo(stvarno pravo, obligaciono pravo, porodično pravo, nasljedno pravo i građansko procesno pravo(parnični, vanparnični i izvršni postupak).

-Privredno pravo(pravo privrednih društava, ugovori robnog prometa,bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, stečajno pravo).

-Upravno pravo(materijalno i procesno).

Ukoliko ste saglasni da pripremite i prezentujete referat, molimo Vas da nas o tome obavijestite najkasnije do 15.08.2015. godine.

Pisani rad je potrebno dostaviti najkasnije do 15.09.2014. godine.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova X Savjetovanja iz građanske oblast Jahorina 2015. godine.

Autorima radova pripada novčani honorar u visini 300 KM ukoliko rad izlažu na Savjetovanju, odnosno 150 KM ukoliko ne izlažu rad.

Troškove boravka autora za vrijeme Savjetovanja, koji se odnose na smještaj i ishranu, snosi organizator.

 

Radovi treba da ispanjavaju sljedeće formalne uslove:

Radovi trebaju da budu otkucani u fontu Times New Roman veličinom od 12 pt, latiničnim ili ćiriličnim pismom na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. Uz rad, ako se šalje poštom, treba priložiti CD.

Struktura treba da sadrži : ime i prezime autora, zvanje, naziv preduzeća i ustanove u kojoj radi, naslov rada, kratak apstrakt rada (do 15 redova), ključne riječi do 10 riječi, izlaganje suštine rada i zaključak (do jedne stranice) , a izvore (literaturu) navesti u fusnoti.

Obim rukopisa je ograničen do jednog autorskog tabaka (odnsono od 6 do 16 kartica), kartica (kartica -30 redova) a duže radove od 20 stranica nećmo štampati.

Dalje informacije u vezi sa radovima možete dobiti u Udruženja sudija Republike Srpske putem email adrese   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i na telefon broj 0038751300646.

Molimo Vas da potvrdite prijem ovog pisma email-om.

Radove slati email-om   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili putem pošte na adresu Udruženje pravnika Republike Srpske, Vladike Platona br. 2 Banja Luka (Zgrada Osnovnog suda Banja Luka), uz dostavu CD-a.

S poštovanjem.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA SUDIJA
REPUBLIKE SRPSKE

Milenko Milekić