logo

Podeli

Poštovani,

Koristimo priliku da vas informišemo da je CEELI Institut objavio Priručnik o nezavisnosti, nepristrasnosti i integritetu pravosuđa i Dopunu Priručnika o nezavisnosti, nepristrasnosti i integritetu pravosuđa .

Priručnik i dopuna priručnika su tematska kompilacija međunarodne i nacionalne sudske prakse, kompilacija međunarodnih standarda, politika i najboljih praksi i predstavlja važan referentni alat za sudije, zakonodavce, vladine službenike i pravnike.

Priručnik smo pisali sa grupom sudija u okviru programa CEELI Instituta za Centralnu i Istočnu Evropu. Program je velikodušno podržan INL grantom.

Priručnik je prvi put objavljen u junu 2015. godine na sajtu CEELI Instituta i od tada se redovno ažurira.
Priručnik, koji sadrži više od 140 međunarodnih standarda koji se odnose na pravosuđe, tematski predstavlja relevantne odluke i sudsku praksu međunarodnih i evropskih sudova u vezi sa pitanjima nezavisnosti sudstva, nepristrasnosti i integriteta i načine na koji su relevantni međunarodni standardi korišteni od strane različitih sudskih vlasti. Priručnik predstavlja jednostavan alat za sudije, advokate i pravnike koji se bore za ova pitanja i omogućava lako dostupna uputstva o tome kako su određena pitanja koja se odnose na pravnu nezavisnost, nepristrasnost i integritet u međunarodnim instrumentima riješena na međunarodnom nivou, te promoviše osnovne međunarodne standarde koji se tiču nezavisnosti sudstva, transparentnosti i odgovornost i pruža efikasna rešenja za nacionalne sisteme.

Priručnik se pokazao veoma korisnim u društvima koja i dalje prolaze kroz tranzicije, gdje se pravosudni organi i dalje trude da potvrdjuju i uspostavljaju svoju punu nezavisnost,  a gdje standardi za ponašanje sudstva nisu čvrsto uspostavljeni ili razjašnjeni.


Priručniku i dopuni priručnika možete pristupiti jednostavno klikom na gore navedene linkove.


S poštovanjem,


Sudija Katica Artuković
Županijski sud Široki Brijeg

i

Sudija Marela Jevtović
Osnovni sud Banja Luka